5 let záruka

Podmínky akce „Prodloužená záruka 5 let“ a „Lifetime warranty na nerezové dřezy“

 1. POŘADATEL

  Organizátorem akcí „PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET“ a „Lifetime warranty na nerezové dřezy“ (dále i jen jako “Akce”) je společnost Teka - CZ s.r.o., se sídlem V Holešovičkách 593, 180 00 Praha 8, IČ: 25551736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 102304 (dále jen “Teka” nebo “Společnost”).

 2. PŘEDMĚT AKCE

  Akce „PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET“ představuje rozšíření zákonné záruky v délce 24 měsíců o dodatečných 36 měsíců na vybrané a v Akci identifikované modely výrobků Teka, a to za podmínek a v rozsahu uvedených v bodě 6 těchto podmínek (dále jen „Prodloužená záruka“). Akce „Lifetime warranty na nerezové dřezy“ představuje rozšíření zákonné záruky v délce 24 měsíců o dodatečných 120 měsíců na vybrané a v Akci identifikované modely výrobků Teka, a to za podmínek a v rozsahu uvedených v bodě 6 těchto podmínek (dále jen „Prodloužená záruka“). Poskytnutá Prodloužená záruka se dále neprodlužuje o jakoukoliv dobu opravy výrobku, a tedy vždy skončí nejpozději uplynutím 60 měsíců od data nákupu výrobku Zákazníkem.

  Seznam spotřebičů, na které se aktuálně Akce vztahuje, je dostupný na webové stránce zaruka.teka.cz.

  Akci nelze využít pro spotřebiče zakoupené od prodejců působících mimo území ČR nebo SR.

 3. DOBA TRVÁNÍ AKCE

  Akce probíhá od 1.4.2021 do odvolání Společností, a to na území České a Slovenské republiky.

 4. ÚČASTNÍCI AKCE

  K účasti v této Akci je způsobilý pouze spotřebitel, který uskutečnil nákup v Akci definovaných spotřebičů v době platnosti Akce (dále jen “Zákazník“).

 5. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI

  Podmínkou pro získání Prodloužené záruky je registrace výrobku Teka, který je zařazen do Akce, ve lhůtě 30 dní od data nákupu, resp. od data instalace výrobku odbornou firmou (např. v rámci instalace kuchyně) doloženého např. předávacím protokolem, na stránkách zaruka.teka.cz vyplněním registračního formuláře spolu se všemi vyžadovanými informacemi a podklady. Odesláním registračního formuláře potvrzuje Zákazník porozumění a souhlas s těmito podmínkami Akce.

  Nutnou součástí registrace do Akce je zejména doložení nákupního dokladu (faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu – účtenky), a také doložení fotografie výrobního štítku spotřebiče, případně také předávacího protokolu.

  Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů. V případě chybných nebo neúplných údajů v registračním formuláři bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo telefonního čísla. Nebude-li registrace Zákazníkem doplněna, účast Zákazníka v Akci nevznikne.

  Po posouzení splnění podmínek účasti v Akci ze strany Společnosti obdrží Zákazník do 60 dnů na e-mail zadaný při registraci Certifikát o poskytnutí Prodloužené záruky na uvedený spotřebič. Vydáním certifikátu vzniká nárok Zákazníka na Prodlouženou záruku.

 6. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

  V rámci Prodloužené záruky má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady prostřednictvím autorizovaného servisního partnera. Zákazník není oprávněn v rámci Prodloužené záruky odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku, není-li níže uvedeno jinak.

  V případě, že se na výrobku za doby trvání Prodloužené záruky vyskytne vada a Zákazník bude mít zájem o její odstranění, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámí existenci vady Společnosti, přičemž je povinen uvést, jak se daná vada projevuje, resp. jaký má vliv na funkčnost výrobku a v případě potřeby umožní servisnímu partnerovi Společnosti vykonat odbornou prohlídku výrobku za účelem posouzení oznámené vady.

  Pro uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady v Prodloužené záruce musí dále Zákazník předložit Společnosti následující doklady:
  • Doklad o zakoupení (daňový doklad, účtenka)
  • Certifikát o poskytnutí prodloužené záruky.

  Nárok na bezplatné odstranění vady nevzniká, pokud se údaje na dokladu o koupi nebo Certifikátu o poskytnutí Prodloužené záruky liší od údajů na výrobním štítku výrobku, nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící nebo poškozený výrobní štítek). Nárok na bezplatné odstranění vady dále nevzniká, pokud se výrobek nachází mimo území ČR nebo SR.

  Nárok na bezplatné odstranění vady v Prodloužené záruce nevzniká v případech následujících vad:
  • Vady vzniklé používáním výrobku v rozporu s návodem k použití.
  • Vady v důsledku opotřebení nebo poškození výrobku, včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku, jeho nedostatečnou údržbou, poškození způsobené vodním kamenem nebo usazeninami.
  • Vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku způsobené zejména nevhodnou manipulací, dopravou nebo cizím zaviněním.
  • Vady vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod.
  • Vady vzniklé úpravou anebo jiným zásahem do výrobku, které nejsou provedeny autorizovaným servisním partnerem.
  • Vady vzniklé neodbornou instalací nebo instalací v rozporu s návodem k použití.
  • Vady vzniklé z důvodu použití neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství.
  • Vady, která nebrání řádnému užívání výrobku nebo nevede ke snížení jeho funkčnosti.
  • Vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení výrobku nebo jeho částí anebo součástí.
  • Vady spotřebních dílů po uplynutí jejich obvyklé životnosti, zejména pak na uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodní filtry, žárovky, LED světla atd.
  • Vady spočívající v mechanickém poškození plastových a skleněných komponentů nebo v přirozené změně barvy plastů.
  • Vady spočívající v běžném opotřebení estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače a přepínače atd.
  • Vady známé Zákazníkovi v době zakoupení výrobku, pro kterou byl výroben prodán Zákazníkovi za sníženou cenu.
  • Vady výrobku způsobené používáním výrobku k účelu jinému než běžnému použití v domácnosti, např. k podnikatelským účelům nebo jiné výdělečné činnosti.
  • Pro akci „Lifetime warranty na nerezové dřezy“ navíc platí: tato záruka se vztahuje pouze na materiál nerezových dřezů. Záruka se nevztahuje na dřezy, které byly nesprávně skladovány nebo instalovány, používány nevhodně nebo nesprávně (použití jinde než v domácnosti), pozměněny nebo vyčištěny metodami či výrobky nevhodnými na nerezovou ocel.

  Po posouzení oznámené vady a provedení prohlídky výrobku, je-li potřebná, oznámí Společnost Zákazníkovi, zda má nárok na bezplatné odstranění dané vady dle této Akce a zda se jedná o opravitelnou vadu výrobku. Pokud se jedná o opravitelnou vadu výrobku a Zákazník má právo na její bezplatné odstranění, oznámí Společnost Zákazníkovi předpokládanou dobu trvání opravy výrobku, která by zpravidla neměla přesáhnout 45 dní. Další podmínky opravy výrobku se řídí přiměřeně Reklamačním řádem Společnosti.

  V případě neopravitelné vady výrobku, při které by Zákazník měl nárok na bezplatné odstranění vady, může Společnost dle své volby poskytnout Zákazníkovi odpovídající náhradní výrobek Společnosti stejného druhu a porovnatelných technických parametrů nebo mu uhradit zůstatkovou cenu výrobku.

  Neopravitelnou vadou se rozumí taková vada, jejíž odstranění není možné nebo sice možné je, ale bylo by neekonomické z důvodu, že předpokládané náklady na její odstranění převyšují zůstatkovou cenu výrobku.

  Zůstatkovou cenou výrobku se rozumí hodnota výrobku určená k okamžiku oznámení vady výrobku v rámci Prodloužené záruky, rovnající se kupní ceně snížené o 1 % (slovy jedno procento) z kupní ceny za každý započatý měsíc od zakoupení výrobku Zákazníkem do okamžiku oznámení vady a dále snížená o cenu každé předchozí bezplatné opravy, kterou na výrobku Společnost vykonala v rámci zákonné či Prodloužené záruky do dne oznámení vady.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Společnost si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit z Akce Zákazníka, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Společnost neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Akci. Společnost si vyhrazuje právo změnit pravidla Akce, což Společnost zveřejní na webových stránkách zaruka.teka.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění dle předchozí věty.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z poskytnutí Prodloužené záruky je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dne 1.4.2021.